Par Diploma pielikumu

Europass Diploma pielikums ir dokuments, ko pievieno augstākās izglītības diplomam un kas satur detalizētu informāciju par absolvēto studiju programmu.

Europass Diploma pielikums neaizvieto diploma oriģinālu un nedod tiesības uz to, lai citu valstu augstākās izglītības iestādes oficiāli atzītu diploma oriģinālu, bet palīdz pareizi novērtēt oriģināldiplomu. Visas Latvijas augstākās mācību iestādes jau no 2004. gada augstskolu beidzējiem izdod diplomu, kam pievienots  diploma pielikums. Diploma pielikums, ko izsniedz Latvijā atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.

Sākot ar 2013. gadu, Diploma pielikuma saturs atbilst Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai. Tagad Diploma pielikumā jānorāda gan Latvijas profesionālās kvalifikācijas līmenis, gan Eiropas/Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis vai EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis. Latvijā diploma pielikumu pēc augstskolu beigšanas izsniedz latviešu  un angļu valodā. Vairāk informācijas
Latvijas likumdošana