Veikts pētījums par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras nozīmi izglītībā un darba tirgū

2020.gadā Akadēmiskās informācijas centrs veica apjomīgu pētījumu, ar mērķi apzināt Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras nozīmi izglītībā un darba tirgū Latvijā, kā arī noskaidrot, cik lielā mērā Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir atpazīstama Latvijā, kā arī noskaidrot respondentu viedokli, kādās jomās izglītībā un darba tirgū ir vērojama vislielākā LKI ietekme.

Pētījuma ietvaros tika aptaujāti vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības pārstāvji, darba devēji, kā arī veikta sabiedrības aptauja. Kopumā tika aptaujāti 1238 respondenti un veiktas četras padziļinātās intervijas, kuru mērķis bija gūt plašāku ieskatu par LKI nozīmi un iespējamo tālāko attīstību gan izglītībā, gan darba tirgū.

  • Pētījums – LV

    Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir valsts līmeņa atsauču sistēma, kurā pa līmeņiem ir sakārtotas Latvijas izglītības sistēmā piešķirtās kvalifikācijas (EKI kontekstā). LKI struktūra, uzbūve un funkcijas ir veidotas, balstoties uz EKI un ņemot vērā Latvijas izglītības tradīcijas un kontekstu, kā arī iesaistīto pušu intereses.